* حضور شما را جهت بازديد خيرمقدم عرض مي نماييم *

▓ ايران هلث 20

Post Pic

تاريخ :

1396/02/25 - 1396/02/28

غرفه

کارپذير پزشک ابزار

مکان

نمايشگاه بين المللي تهران - سالن 41B - غرفه اتحادیی صادر کنندگان

پيشاپيش منتظر حضور گرم شما هستيم